Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg - Pawilon biurowo-usługowy, Piłsudskiego 10

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA PRZETARGU z dn. 21/07/2016 r.

W imieniu własnym i właściciela nieruchomości komercyjnej stanowiącej budynek usługowo-biurowy o pow. 316 m2, położony przy Piłsudskiego 10, w Dąbrowie Górniczej, z ceną wywołania 1.250.000 zł, uprzejmie informujemy, iż zawarta została umowa sprzedaży ww. nieruchomości.

W związku z powyższym WSTRZYMUJEMY przyjmowanie dalszych ofert na zakup przedmiotowej nieruchomości i ODWOŁUJEMY PRZETARG PIŁSUDSKIEGO - zgodnie z zapisami Regulaminu.

Wszystkim zainteresowanym zakupem nieruchomości i udziałem w przetargu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych, organizowanych przez zespół 4invest, przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Rafał Jóskowski
manager

4invest Commercial Real Estate
ul. Mickiewicza 15,
organizator
przetargu


Przetarg Piłsudskiego - pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej parterowy budynek usługowo-biurowy o pow. 316,64 m2 (dawniej placówka banku), położonej przy Al. Piłsudskiego 10 w Dąbrowie Górniczej.

4invest Commercial Real Estate, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, pilsudskiego@4invest.pl (dalej „Organizator przetargu”), działając w imieniu i na rzecz osoby prywanej, władającej prawami do przedmiotowj Nieruchomości, położonej przy Piłsudskiego 10 w Dąbrowie Górniczej (dalej „Użytkownik wieczysty”), ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na jej sprzedaż, w szczególności:

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 04.12.2089r) stanowiącej zabudowane działki gruntu o numerach ewidencyjnych 11 i 15 o łącznej powierzchni 660 m2, na których usytuowane są budowle w postaci parkingu, dojazdu, dojścia, ogrodzenia, lamp oświetleniowych i urządzeń infrastruktury technicznej oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej (do 28.06.2094r.) o numerze ewidencyjnym 9/8 i powierzchni 700 m2 zabudowanej 1-kondygnacyjnym budynkiem komercyjnym o charakterze biurowo-usługowym o pow. użytkowej 316,64 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącą odrębną od gruntu własność, dla których Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych Dąbrowa Górnicza prowadzi księgi wieczyste (dalej łącznie „Nieruchomość”).
 2. Nieruchomość zlokalizowana jest przy Al. Piłsudskiego 10 w Dąbrowie Górniczej, przy jednej z głównych dróg miasta, dobrze eksponowana i skomunikowana. Obiekt znajduje się w odległości ok. 2 km od centrum i ok. 0,5 km od Urzędu Miasta.
 3. Poszczególne działki Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów:
  działki nr 9/8, 11, 15 o pow. łącznej 1360 m2, użytek B – tereny mieszkaniowe.
 4. Budynek pawilonu usługowo-biurowego o pow. 316,64 m2 parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony. Wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej w latach 60-tych, po przebudowie i rozbudowie wykonanej w latach 1995-1996, 2007-2008 i 2011. Standard budynku podwyższony – ze względu na eksploatację nieruchomości przez placówkę banku (posiada również własny, sporej wielkości sejf). Teren Nieruchomości ogrodzony, posiada własny parking w większości utwardzony kostką betonową i granitową. Obiekt posiada bramy wjazdowe.
 5. Instalacje wew.: elektryczna, w tym siła; wodna (c.w.u z pieca gazowego 2-funkcyjnego); kanalizacyjna; gazowa; c.o. (piec 2-funkcyjny gazowy); wentylacyjna - grawitacyjna i mechaniczna; teletechniczna i informatyczna (szafa serwerowe typu RACK); odgromowa, alarmowa, monitoring klimatyzacyjna.
 6. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Obszar Nieruchomości objęty jest Nowym Studium uchwalonym przez Radę Miasta Dąbrowa Górnicza w dniu 30.01.2008r. (uchwała nr XXIII/374/08).
  Studium przewiduje przeznaczenie terenu w zakresie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (4-9 kondygnacji), mieszkaniowo-usługowej, obiekty usług, handlu
  i gastronomii, obiekty oświaty, kultury i zdrowia, kultu religijnego, dopuszcza również handel do 2000 m2 oraz stacje paliw. Teren oznaczony jest w studium symbolami C2MW1.

Ograniczenia: BRAK

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/PILSUDSKIEGO
 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie Organizatorowi przetargu oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności, przed udostępnieniem przez Organizatora dokumentacji związanej z Przetargiem, najpóźniej w dniu poprzedzającym wpłatę wadium,
 • wpłata Wadium w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) przelewem na rachunek bankowy Organizatora przetargu, tj. firmy 4INVEST, w banku ING BANK 06 1050 1588 1000 0091 1353 1496, z dopiskiem w tytule „Wadium – Przetarg Piłsudskiego”, w dniu poprzedzającym składanie ofert tj. 27.07.2016 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie).

Cena wywoławcza  Nieruchomości wynosi 1.250.000 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesią tysięcy).

Oferty należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG PIŁSUDSKIEGO", w terminie do dnia 28.07.2016 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Organizatora przetargu, tj. 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 1 sierpnia 2016 r. Postępowanie poprowadzi komisja powołana przez Użytkownika wieczystego Nieruchomości. Użytkownik wieczysty Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Użytkownik wieczysty zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wstrzymania przetargu i kontynuowania w formie ustnej oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 


rejestracja przetarg BRACKA


Oględziny Nieruchomości:
Nieruchomość można oglądać w obecności Organizatora lub wyznaczonej przez niego osoby w terminie 12/07/2016r. i 19/07/2016 w godz. 10:00-11:00.

Pełne brzmienie Regulaminu Przetargu Piłsudskiego oraz inne informację o stanie prawnym Nieruchomości, Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na stronie www.4invest.pl/PILSUDSKIEGO i zalogowaniu się oraz pod numerem telefonu  513121464 i 32 729 96 95.


Lokal usługowo-biurowy Dąbrowa Górnicza #Piłsudskiego 10 - przetarg

 

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?