Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg Sprzedaż Dom Towarowy Katarzyna - Kielce

 

Katowice, dn. 9 września 2011 r.

OŚWIADCZENIE

W imieniu własnym i właściciela Domu Towarowego KATARZYNA położonego w Kielcach przy ul. H. Sienkiewicza 27, uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 września 2011 r. zawarta została umowa sprzedaży ww. nieruchomości.

W związku z powyższym zobowiązani jesteśmy do wstrzymania przyjmowania ofert zakupu na przedmiotową nieruchomość i odwołania Przetargu - zgodnie z zapisami Regulaminu.

Wszystkim zainteresowanym udziałem serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.


Rafał Jóskowski
manager

Nieruchomości Katowice
ul. Mickiewicza 15,
organizator Przetargu DT KATARZYNA w Kielcach


- - -

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95,  katarzyna@4invest.pl, działając w imieniu i na rzecz spółki Prime Real Estate Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 50 w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274539, NIP 5272534066
,

przetarg zakończony

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako Dom Towarowy Katarzyna w Kielcach, w szczególności:

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 27, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 550 i powierzchni 856 m2 oraz prawo odrębnej własności, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego, narożnego i częściowo wynajętego budynku handlowo-usługowego DT KATARZYNA, o powierzchni całkowitej ponad 2300 m2 (dalej: „Budynek”). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00069111/9 (dalej, łącznie: „Nieruchomość”).
  2. Budynek położony jest w centrum miasta, przy ulicy H. Sienkiewicza 27, będącej główną ulicą handlową w Kielcach, oraz u styku ulicy Kapitulnej.
  3. Budynek pochodzi  z około 1905 roku. Od 1949 roku pełni funkcję Domu Towarowego. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
  4. Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/KATARZYNA,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  •  wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości, bank RBS Bank (Polska) S.A. nr 89 1670 0004 0000 6439 9130 9977 w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 14.09.2011 r.

Cena wywoławcza  wynosi 1.600.000 Euro (słownie Euro: jeden milion sześćset tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG KATARZYNA", w terminie do dnia 15.09.2011 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 30 września 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Przetarg sprzedaż Domu Towarowego Krakus - Stary Rynek Kraków


Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 22.08.2011 r. do 14.09.2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/KATARZYNA oraz pod nr 32/ 729-96-95, 0513-121-464.

FOTO: DT Katarzyna Kielce:

DT Katarzyna, Kielce - Przetarg ofertowy 15.09.2011r.

Dom Towarowy Katarzyna w Kielcach, ul. Sienkiewicza 27 - widok z deptaka

DT Towarowy Katarzyna - Przetarg - Sprzedaż
 
Mapa Google


Wyświetl większą mapę

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2020Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?