Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg Bracka - sprzedaż terenu w Katowicach

4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, bracka@4invest.pl, działając w imieniu i na rzecz spółki Bracka Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12 m.11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000437090, NIP 5252553103,

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż terenu położonego przy ul. Brackiej w Katowicach, w szczególności:

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego (do 2089-12-05) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brackiej 21
  i Bederowieckiej w Katowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 134/6, 134/5, 134/7, 134/17, 134/16 i powierzchni łącznej 47166 m2 (dalej łącznie: „Nieruchomość”).

 2. Poszczególne działki Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów:
  a) działka nr 134/5, 134/6, 134/7 o pow. 0,7047 ha, użytek Ba - tereny przemysłowe;
  b) działki nr 134/17, 134/16 o pow. łącznej 4,0119 ha; użytek Ba - tereny przemysłowe i N - nieużytki.

 3. Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Katowice, zatwierdzonego uchwałą NR XI/184/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, w którym została oznaczona symbolami:

  a) 9U - usługi użyteczności publicznej z wyłączeniem usług ciężkich;
  b) 14U - usługi użyteczności publicznej z wyłączeniem usług ciężkich, parkingi;
  c) 5KSP - parkingi;
  d) 1KDL - droga publiczna klasy lokalnej.

 4. Obszar Nieruchomości objęty jest Nowym Studium uchwalonym przez Radę Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwała nr XXI/483/12 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Studium przewiduje przeznaczenie terenu w zakresie usług administracyjno-biurowych, hoteli, działalności produkcyjnej, usług, handlu do 2000 m2, a na części powyżej 2000 m2. Ponadto dopuszcza salony samochodowe, stacje paliw, zabudowę mieszkaniowo-usługową, wielorodzinną / wielofunkcyjną, targowiska, zabudowę jednorodzinną. Preferowana jest zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, zwłaszcza parki biznesu, parki technologiczne. Zabudowa mieszkaniowa wyposażona powinna być w tereny zieleni urządzonej. Teren oznaczony jest w studium symbolami U/Zu4 i Muw1.

 5. Na przedmiotowej Nieruchomości pozostały fundamenty i gruz po budynkach biurowych, warsztatowych, magazynowych i garażowych dawnej Huty Baildon.

 6. Teren nie posiada przyłączy mediów. Biorąc pod uwagę fakt wcześniejszej zabudowy w obrębie Nieruchomości dostępne są następujące media: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.

 7. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ), u zbiegu ulic Brackiej i Bederowieckiej oraz w sąsiedztwie Osiedla Tysiąclecia. W odległości 3–10 minut jazdy samochodem dostępne są: Centrum Katowic, autostrada A4, Wesołe Miasteczko, WPKiW (Park Śląski), Centrum Handlowe Silesia City Center, CH Auchan, CH Załęże, Galeria Katowicka, SPODEK, NOSPR, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
   

Ograniczenia:

 • prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Dąb;

 • hipoteki na rzecz organów administracji publicznej ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Nieruchomość oraz podatku od nieruchomości (Użytkownik wieczysty jest zobowiązany do uzyskania od wierzycieli hipotecznych potwierdzeń sald zadłużenia obliczonych na dzień zawarcia umowy przeniesienia praw do użytkowania wieczystego i przedstawienia ich do aktu notarialnego przenoszącego prawa do użytkowania wieczystego Nieruchomości. Jednocześnie jest zobowiązany do przedstawienia od wierzycieli hipotecznych promesy, iż w przypadku zapłaty części ceny– odpowiadającej aktualnej na dzień zawierania umowy przenoszącej prawa do użytkowania wieczystego Nieruchomości sumie wierzytelności hipotecznych - bezpośrednio do wierzycieli hipotecznych, wyrażą oni zgodę na wykreślenie hipotek);

 • ustawowe prawo pierwokupu przysługujące Gminie Katowice.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/BRACKA,

 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,

 • podpisanie i przedłożenie Organizatorowi przetargu oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,

 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności, przed udostępnieniem przez Organizatora dokumentacji związanej z Przetargiem, najpóźniej w dniu poprzedzającym wpłatę wadium,

 • wpłata Wadium w wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na rachunek Kancelarii Notarialnej notariusza Michała Lorenca w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 18 lok 1, o numerze: 11 1440 1390 0000 0000 1422 8788 z tytułem polecenia przelewu „Wadium – Przetarg BRACKA”, najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert tj. 28.06.2016 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie) oraz najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert tj. 28.06.2016 r., podpisać w Kancelarii Notarialnej Michała Lorenca protokół z przyjęcia pieniędzy na przechowanie tytułem wpłaty Wadium.

   

Cena wywoławcza  Nieruchomości wynosi 14.000.000 zł (słownie złotych: czternaście milionów) netto + VAT w obowiązującej wysokości.

Oferty należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG BRACKA", w terminie do dnia 29.06.2016 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Organizatora przetargu, tj. 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 4 lipca 2016 r. Postępowanie poprowadzi komisja powołana przez Użytkownika wieczystego Nieruchomości. Użytkownik wieczysty Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Użytkownik wieczysty zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wstrzymania przetargu i kontynuowania w formie ustnej oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


rejestracja przetarg BRACKA

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu do 24.06.2016 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pełne brzmienie Regulaminu Przetargu Bracka oraz inne informację o stanie prawnym Nieruchomości, Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na stronie www.4invest.pl/BRACKA i zalogowaniu się oraz pod numerem telefonu  513121464 i 32 729 96 95.

 

Teren Przetarg Bracka Katowice Sprzedaż

Zobacz film:

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?