Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg Sprzedaż - Dom Towarowy PUCHATEK - Kielce

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95, puchatek@4invest.pl, działając w imieniu i na rzecz spółki Prime Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 50 w Warszawie (adres do korespondencji: ul. Bonifraterska 17, 21 p., 00-203 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274539, NIP 5272534066,

przetarg zakończony

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako Dom Towarowy PUCHATEK w Kielcach, w szczególności:

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 33, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 486 i powierzchni 2369 m2 oraz prawo odrębnej własności, 5-kondygnacyjnego, narożnego i wynajętego budynku handlowo-usługowego DT PUCHATEK, o powierzchni całkowitej ponad  5.300 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach, prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00056235/0.
  2. Budynek położony jest w centrum miasta, przy ulicy H. Sienkiewicza 33, będącej główną ulicą handlową w Kielcach, oraz u zbiegu ulicy Staszica.
  3. Budynek budowano w dwóch etapach – pierwszy etap w 1971 roku, a w 1985 roku oddano do użytku jego drugą część. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
  4. Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/PUCHATEK,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  • wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości, bank RBS Bank (Polska) S.A. nr 89 1670 0004 0000 6439 9130 9977 w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 06.03.2012 r.

Cena wywoławcza wynosi 11.300.000 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG PUCHATEK", w terminie do dnia 07.03.2012 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 09 marca 2012 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Rejestracja Przetarg na Sprzedaż nieruchomości DT Puchatek Kielce


Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 15.02.2012 r. do 02.03.2012 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/PUCHATEKoraz pod nr 32/ 729-96-95, 0513-121-464.

 


FOTO: DT Puchatek, Kielce


Dom Towarowy Puchatek Kielce Sienkiewicza 33 - Przetarg / 07.03.2012r.

 DT Puchatek Kielce Sienkiewicza 33 - Przetarg Ofertowy - WGN Katowice Mickiwicza 15

Przetarg Oferowy Sprzedaż Domu Towarowego PUCHATEK w Kielcach

 

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?