Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg na sprzedaż wynajętego obiektu handlowo-usługowego w Rybniku

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95, aledom@aledom.com, działając w imieniu i na rzecz REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż Nieruchomości o charakterze handlowo-usługowym w Rybniku, w szczególności:

przetarg zakończony


Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4704/179 o powierzchni 650 m2 zabudowanej wynajętym, 2-kondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy około 494 m2. Nieruchomość położona jest przy ul. Miejskiej 6a w Rybniku. Dla przedmiotowej Nieruchomości Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1Y/00119375/8.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/RYBNIK,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  • wpłata Wadium na rachunek Właściciela Nieruchomości ING BSK nr 42105010251000002324559422 w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) najpóźniej w dniu 29.07.2011 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie Właściciela).


Cena wywoławcza przetargu 1.512.000 zł netto (słownie złotych: milion pięćset dwanaście tysięcy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG RYBNIK", w terminie do dnia 01.08.2011 r. w biurze Właściciela Nieruchomości, tj. REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 5 sierpnia 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości. Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Rejestracja - przetarg na sprzedaż nieruchomości Rybnik, ul. Miejska 6a

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 12.07.2011 r. do 27.07.2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/rybnik oraz pod nr 513121464. 

(*)   Istnieje możliwoć sprzedaży nieruchomości bez podatku VAT

 Przetarg Rybnik Miejska 6a - Lokal handlowo-usługowy sprzedaż
Lokal handlowo-usługowy Rybnik, ul. Miejska 6a - kierunek Focus Park


Widok sali sprzedaży lokalu handlowo-usługowego w Rybniku przy ul. Miejskiej 6a

Widok lokalu od frontu.
Widok lokalu od frontu.
Wyświetl większą mapę

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?