Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg - sprzedaż nieruchomości #Okrężna w Gliwicach

OŚWIADCZENIE
z dn. 21/12/2017 r.

W imieniu organizatora przetargu oraz właścicieli Nieruchomości nr 1 i nr 2, położonych w Gliwicach przy ul. Okrężnej 3, uprzejmie informujemy, iż z uwagi na rozpoczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dla Miasta Gliwice o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

"budowie południowej części obwodnicy miasta, przebudowie i rozbudowie układu drogowego pomiędzy ulicą Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Etap II; budowie fragmentu obwodnicy (droga powiatowa), rozbudowie ul. Okrężnej (droga powiatowa nr 7206S), budowie i rozbudowie dróg gminnych po południowej stronie ul. Okrężnej".

Ponadto z uwagi  na fakt objęcia planowaną inwestycją części Nieruchomości będącej przedmiotem "Przetargu Okrężna" oraz związane z tym nowe okoliczności i czas niezbędny do właściwej oceny ich wpływu na sprzedawane w przetargu Nieruchomości, niniejszym zmieniamy termin składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu - zgodnie z zapisami Regulaminu.

Nowe terminy dla "Przetarg Okrężna":

- termin wpłaty wadium: 27 luty 2018 r
- termin składania ofert: 28 luty 2018 r
- termin rozstrzygnięcia przetargu: 14 marzec 2018 r.


Wszystkim dotychczasowym zainteresowanym udziałem w przetargu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas oraz zapraszamy ponownie w Nowym 2018 Roku.

Jednoczenie życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Rafał Jóskowski
manager

4invest Nieruchomości Komercyjne
ul. Mickiewicza 15, Katowice
organizator Przetargu OKRĘŻNA w Gliwicach


Treść powyższego oświadczenia dostępna również:

https://4invest.pl/zmiana_terminu_skladania_ofert_przetarg_gliwice_okrezna,a,69,j,1.htmlPISEMNY OFERTOWY PRZETARG
NA SPRZEDAŻ TERENÓW ZABUDOWANYCH
przy ul. Okrężnej w Gliwicach

Nieruchomość nr 1 - o pow. 53425 m2,
Nieruchomość nr 2 - o pow. 9367 m2.4INVEST Rafał Jóskowski z siedzibą w Katowicach (40-951) przy ulicy Mickiewicza 15, tel. 32 729 96 95, okrezna@4invest.pl, występujący również pod marką 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, działający w imieniu i na rzecz spółek:

1. „Uniserv-Piecbud”     S.A. z siedzibą w Katowicach (40-337) przy ul. Woźniaka 7A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513872, zwany dalej „Uniserv-Piecbud”;
2. „CHK” S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Góry Chełmskiej 2B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067711, zwany dalej „CHK”;
3. Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych "PROJCHŁOD" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Góry Chełmskiej 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038163, zwaną dalej „PROJCHŁOD"; przyczym CHK, PROJCHŁOD oraz Uniserv-Piecbud dalej łącznie jako „Właściciel”;ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż praw do Nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Okrężnej w Gliwicach, w szczególności:


Nieruchomość nr 1 

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 2089-12-05)stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 240 o łącznym obszarze 1,9481 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00075940/4, zwanych dalej „Nieruchomością Uniserv-Piecbud”;
 • prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 464, o łącznym obszarze 0,1502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00089629/9, zwanych dalej łącznie „Nieruchomością Uniserv-Piecbud”;
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 2089-12-05) stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 225 o łącznym obszarze 3,2442 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00018730/2, zwanej dalej „Nieruchomością CHK”;
 • przy czym Nieruchomość Uniserv-Piecbud oraz Nieruchomość CHK zwane są dalej łącznie „Nieruchomością nr 1";
 • Poszczególne działki wchodzące w skład Nieruchomości nr 1 oznaczone są w ewidencji gruntów: działka nr 240, 225, 464 o pow. łącznej 53425 m2, użytek Ba - tereny przemysłowe położone są przy ul. Okrężnej w Gliwicach;
 • budynki i budowle wchodzące w skład Nieruchomości nr 1:
  a/ hala przemysłowa o powierzchni użytkowej 1.118,6 m2, wyposażona w 3 suwnice, instalacje elektryczna siły i oświetleniowa, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, CO, nagrzewnice AGWW, teletechniczna, odgromowa;
  b/ budynek biurowy o powierzchni użytkowej 259,81 m2, posiada instalacje elektryczną siły i oświetleniową, wodno-kanalizacyjną z sieci miejskiej, CO wodne z własnej kotłowni, teletechniczną, internetową, odgromową;
  c/ budynek hali remontowej o powierzchni użytkowej 810,43 m2 wyposażony w 1 suwnicę oraz instalacje elektrycznąsiły  i oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, CO z własnej kotłowni, nagrzewnice AGSW, odgromową;
  d/ budynek socjalno-magazynowy o powierzchni użytkowej 335,47 m2, posiada instalacje elektryczną siły i oświetleniowa, wodno-kanalizacyjną, CO z własnej kotłowni;  e/ budynek portierni o powierzchni użytkowej 8,79 m2 z rogatką i bramą wjazdową;
  f/ budynek stacji transformatorowej o pow. użytkowej 48m2;
  g/ pawilon biurowy typu "Rybnik" jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 209,02 m2;
  h/ budynek szeregowy magazynowo-warsztatowo-biurowy o pow. użytkowej 1756,78 m2;
  i/ budynek hali magazynowej o pow. użytkowej 1443,47 m2;
  j/ wiaty stalowe szt 4 o łącznej pow. użytkowej 559,92 m2;
  k/ drogi i place składowe utwardzone betonem, żużlem, płytami drogowymi, trylinką betonową oraz asfaltobetonem;
  l/ rampa samochodowa z kanałem obsługowym;
  ł/ budynek po dawnej stacji paliw, jednokondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 24,43 m2;
 • ograniczenia: hipoteka, zawarte umowy najmu, przez działkę nr 225 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia EN 110 kV wraz ze strefą bezpieczeństwa, dodatkowo część działki znajduje się w obrębie terenu górniczego KWK Makoszowy.

Nieruchomość nr 2

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 2089-12-05)stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 206 o łącznym obszarze 0,9367 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00124859/8, dalej „Nieruchomość PROJCHŁOD”, zwana dalej „Nieruchomością nr 2”;
 • działka wchodząca w skład Nieruchomości nr 2 oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 206 o pow. 9367 m2, użytek Bi - inne tereny zabudowane. Działka położona przy ul. Okrężnej w Gliwicach;
 • teren Nieruchomości nr 2 zabudowany jest budynkiem warsztatowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 318,87 m2;
 • dobudowano również wiatę stalową obudowaną blachą spełniająca funkcje serwisowe samochodów ciężarowych;
 • na terenie zlokalizowano namiotową myjnię samochodową oraz baraki typu Melamina
 • uzbrojenie w media: woda, energia elektryczna wysokiego i niskiego napięcia, gazociąg, tel., kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz;
 • drogi i place manewrowe oraz parkingowe utwardzone są żużlem i częściowo płytą żelbetową, teren ogrodzony i oświetlony;
 • ograniczenia: hipoteka, zawarte umowy najmu, dodatkowo część działki znajduje się w obrębie oddziaływań eksploatacją górniczą o umiarkowanym charakterze.


Nieruchomośćnr 1 i Nieruchomość nr 2 położone są w Gliwicach przy ul. Okrężnej na obszarze objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Gliwice zatwierdzonego uchwałą z dnia 26/10/2006r nr XLVII/1217/2006 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską.

Nieruchomość nr 1 oznaczona jest w MPZP symbolem 6PU, a Nieruchomość nr 2 oznaczona jest w MPZP symbolem 4PU.

Oznaczenia w MPZP dla symboli 1PU do 8PU:

 • Przeznaczenie podstawowe - działalność przemysłowo usługowa, w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie;
 • Przeznaczenie uzupełniające - obiekty biurowe i administracyjne, zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), uzbrojenie terenu w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem     poszczególnych obiektów, wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, zieleń urządzona. Ponadto MPZP wskazuje, iż maksymalna wysokość budynków do 28m liczona od poziomu gruntu do najwyższego punktu     dachu. Przeznaczenie min. 10% ogólnej pow. działki wydzielonej dla poszczególnych inwestycji pod zieleń urządzoną. Zakaz realizacji zabudowy o intensywności powyżej 3,0. Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 70% ogólnej pow. terenu.

Nieruchomość nr 1 i Nieruchomość nr 2 położone są w Gliwicach przy ul. Okrężnej, w sąsiedztwie nieruchomości o charakterze przemysłowo-składowym, usługowym i handlowym (Centrum Handlowe Europa Centralna), w dzielnicy Nowe Gliwice, w sąsiedztwie największego węzła drogowego w Europie - węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica (autostrada A1, autostrada A4, DK 44 i DTŚ), w odległości 5km od ścisłego centrum miasta, w bliskiej odległości od Aeroklubu Gliwickiego. Nieruchomość nr 1 oraz Nieruchomość nr 2  posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ponadto w granicy części terenu przebiegać będzie nowa obwodnica Gliwic, ma docelowo połączyć węzeł autostradowy przy ul. Pszczyńskiej z ul. Rybnicką.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/OKREZNA,
 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
 • wpłata Wadium na rachunek Właściciela, w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. 06 1750 1035 0000 0000 1317 4547, najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 20.12.2017 r., dla Nieruchomości nr 1 Wadium w wys. 50000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), zaś dla Nieruchomości nr 2 wynosi 15000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

Cena wywoławcza

 • dla Nieruchomości nr 1 wynosi 12.800.000 zł (słownie złotych: dwanaście milionów osiemset tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
 • dla Nieruchomości nr 2 wynosi 3.180.000 zł (słownie złotych: trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Oferty należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 • dla Nieruchomości nr 1 „PRZETARG OKRĘŻNA NIERUCHOMOŚĆ nr 1",
 • dla Nieruchomości nr 2 „PRZETARG OKRĘŻNA NIERUCHOMOŚĆ nr 2",
 • w terminie do dnia 21.12.2017 r. za  pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Organizatora przetargu, tj. 4invest Commercial Real Estate, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.


rejestracja przetarg BRACKA


Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 stycznia 2018r. w siedzibie Uniserv-Piecbud S.A. w Katowicach (40-337) przy ul. Woźniaka 7A. Postępowanie poprowadzi komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 – spółki CHK, PROJCHŁOD oraz Uniserv-Piecbud. Komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru jednej z nich oraz rozstrzyga zastrzeżenia i uwagi Oferentów.

Właściciel zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Gliwice #okrężna #przetarg Nieruchomości Komercyjne Inwestycyjne

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.

Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/OKREZNA oraz pod nr 32 729 96 95, 513121464.

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2021Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?