Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg - #6 kamienic mieszkalnych, Korfanego, Katowice

Przetarg KORFANTEGO - pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej kompleks #6Kamienic o pow. łącznej 2343,9 m2. Kamienice położone przy Al. Korfantego w Katowicach.4invest Commercial Real Estate, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, korfantego [at] 4invest. pl (dalej „Organizator przetargu”), działając w imieniu i na rzecz osoby prywatnej, władającej prawami do przedmiotowej Nieruchomości, położonej przy Alei Korfantego (dalej „Użytkownik wieczysty”), ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na jej sprzedaż, w szczególności:

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 05.12.2089r) stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1/7 i powierzchni 10355 m2, zabudowaną 6 budynkami kamienic o charakterze mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnymi podpiwniczonymi, w części 2 budynków występuje poddasze użytkowe, o łącznej pow. budynków 2343,9 m2, w których znajduje się ponad 60 wynajętych lokali mieszkalnych, w skład wchodzą budynki:
   

 • AL. KORFANTEGO 165-167, powierzchnia użytkowa budynku 432,63 m2;

 • AL. KORFANTEGO 161-163, powierzchnia użytkowa budynku 440,41 m2;

 • AL. KORFANTEGO 157-159, powierzchnia użytkowa budynku 416,66 m2;

 • AL. KORFANTEGO 153-155, powierzchnia użytkowa budynku 308,29 m2;

 • AL. KORFANTEGO 149-151, powierzchnia użytkowa budynku 313,20 m2;

 • AL. KORFANTEGO 145-147, powierzchnia użytkowa budynku 432,71 m2

Ponadto na przedmiotowym terenie posadowione są garaże.

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest przy Al. Wojciecha Korfantego 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 w Katowicach, przy jednej z głównych dróg miasta, dobrze eksponowana i skomunikowana. W sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej - autobusowy oraz tramwajowy.

  Kompleks kamienic tzw. "Kolonii Fryderyka" znajduje się w odległości ok. 1,2 km od Górnośląskiego Parku Przemysłowego (GPP), 2,2 km od Spodka, 4,4 km od Urzędu Miasta Katowice, 4 km od Zoo w Chorzowie, 3,5 km od Centrum Handlowego Silesia City Center, 5,9 km od zjazdu z Autostrady A4 kierunek Kraków-Wrocław.

  Nieruchomość znajduje się na obszarze planowanych nowych dzielnic dla miast Katowice
  i Siemianowice Śląskie, w ramach tzw. idei Eko-Miasta.

 2. Działka Nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów nr 1/7 o powierzchni 10355 m2, jako użytek B - tereny mieszkaniowe, obręb ewidencyjny 0002 - Bogucice Zawodzie.

 3. Kamienice wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej murowanej, w około 1873 roku. Stropy drewniane. Dach drewniany kryty papą. Instalacje - wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryczna, ogrzewanie własne. Standard budynków do remontu.

 4. Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
  uchwała nr LXIII/1482/06 RM Katowice z dnia 31.07.2006 r., obszar oznaczono symbolem 7MW - tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.

 5. Teren na którym znajduje się Nieruchomość objęty jest Nowym Studium uchwalonym przez Radę Miasta Katowic Uchwała nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ok 100 ha terenu objętego Studium (w tym 1 ha przedmiotowej Nieruchomości), zostało podzielone na 2 oddzielne obszary:

 • obszar nr 1 - prawie 70 ha, obejmujący tereny po północnej stronie
  ul. Konduktorskiej, w tym rekultywowane tereny pohutnicze, w którym to obszarze zawiera się teren przedmiotowej Nieruchomości;

 • obszar nr 2 - prawie 30 ha, obejmujący tereny po południowej stronie
  ul. Konduktorskiej, do ul. Jesionowej, w tym tereny o charakterze produkcyjnym oraz tereny mieszkaniowe i usługowe.

Nowy obszar obejmuje międzydzielnicowy ośrodek usługowo-handlowy OD4
i obszar przestrzeni publicznej, w którym dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedaży, obejmuje przeważającą część obszaru strategicznego ST5 oraz obszar rekultywacji. W obszarze nr 1, zostały przyjęte następujące kierunki zmian w przeznaczeniu terenów:

 • obszary zabudowy usługowo - mieszkaniowej (E.l/Um2, E.2/Um3, E.3/Urn2, E.9/Um3)

 • obszary zabudowy usługowo produkcyjnej (E.4/UP3)

 • obszary dróg i placów publicznych (KD - G, Z)

 1. Miasto Katowice dn. 19.12.2012 podjęło Uchwałę XXX/694/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach, zaś w maju 2016 UM Katowice wybrał firmę wykonawczą do opracowania MPZP – łącznie dla ok. 100 ha obszaru.
   

Ograniczenia:

 • ponad 60 szt. umów najmu mieszkań (nieruchomość dochodowa),

 • w dziale III KW zapisy w języku niemieckim (nie przetłumaczone),

 • Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń obowiązującego MPZP - Zabudowa mieszkaniowa tzw. „Kolonii Fryderyka”, jednakże nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Hipoteki: BRAK

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/KORFANTEGO
 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie Organizatorowi przetargu oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności, przed udostępnieniem przez Organizatora dokumentacji związanej z Przetargiem, najpóźniej w dniu poprzedzającym wpłatę wadium,
 • wpłata Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) przelewem na rachunek bankowy Organizatora przetargu, tj. firmy 4INVEST, w banku ING BANK 06 1050 1588 1000 0091 1353 1496, z dopiskiem w tytule „Wadium – Przetarg Korfantego”, najpóźniej w dniu 06/12/2016 r.  (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie).

Cena wywoławcza  Nieruchomości wynosi 8.900.000 zł (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset tysięcy).

Oferty należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG KORFANTEGO", w terminie do dnia 7.12.2016 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Organizatora przetargu, tj. 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 12 GRUDNIA 2016 r. Postępowanie poprowadzi komisja powołana przez Użytkownika wieczystego Nieruchomości. Użytkownik wieczysty Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Użytkownik wieczysty zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wstrzymania przetargu i kontynuowania w formie ustnej oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


rejestracja przetarg BRACKAOględziny Nieruchomości:
Nieruchomość można oglądać w obecności Organizatora lub wyznaczonej przez niego osoby w terminach uzgodnionych telefonicznie, w godz. 10:00-11:00.

Pełne brzmienie Regulaminu Przetargu Piłsudskiego oraz inne informację o stanie prawnym Nieruchomości, Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na stronie www.4invest.pl/KORFANTEGO i zalogowaniu się oraz pod numerem telefonu  513121464 i 32 729 96 95.

Kamienice sprzedaż Katowice Korfanego Śląskie - przetarg
#6Kamienic #Korfantego Katowice / Śląskie

Kamienice na sprzedaż Katowice Korfanego Śląskie - przetarg
kompleks #6Kamienic #Korfantego Katowice / Śląskie
po lewej cetrum biurowe Stara Huta

 

Film na YouTube kamienice wielorodzinne "Kolonia Fryderyka" przy Korfantego KatowiceMapa Google

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?