Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg sprzedaż terenu Błonie Pass

Występujący pod handlową nazwą 4INVEST Commercial Real Estate, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, blonie@4invest.pl, tel. 32/3403322, 22/3499998, zarejestrowany w CEIDG jako ALEDOM Rafał Jóskowski z siedzibą przy ul. Niedurnego 34 w Rudzie Śląskiej 41-709, NIP 6411887189, działając na zlecenie spółki MONTAN STAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zagórskiej 83, 42-680 Tarnowskie Góry, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000034625, NIP 9542299879, REGON 276583588, jako organizator przetargu

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w miejscowości Pass, gmina Błonie, w obrębie Strefy Przemysłowej Błonie Pass, powiat warszawski, w szczególności:

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności gruntu niezabudowanego położonego w miejscowości Pass, gmina Błonie w powiecie warszawskim zachodnim przy ul. Stefana Batorego,  oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 4/29 o powierzchni  19910 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o nr WA1G/00061851/3  (dalej: „Nieruchomość”).
   
 2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów:
  - działka nr 4/29 o pow. 19910 m2, użytek RIVa, RIVb.
   
 3. Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Błoniu zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/208/05, z dnia 18.04.2005 r., oznaczona symbolem:
  -  U – pod realizację centrum usługowego.
   
 4. Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Strefy Przemysłowej Błonie Pass i sąsiedztwie centrów logistycznych Prologis, Panattoni Europe, FM Logistic oraz innych magazynów polskich i międzynarodowych firm.

  Dojazd do nieruchomości jest możliwy od strony drogi krajowej Warszawa-Poznań, a także od strony drogi gminnej asfaltowej Pass – Górna Wieś, poprzez prywatną drogę, utwardzoną kostką betonową. 

  Dostępność uzbrojenia – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.
  Wymiary terenu – prostokąt ok. 100 x 198 m.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/BLONIE
 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
 • wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości w banku ING BANK ŚLĄSKI SA  73105012141000002304046002 w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 09.12.2013 r.

Cena wywoławcza  wynosi 2.600.000 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy) + VAT w obowiązującej wysokości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG BŁONIE", w terminie do dnia 10.12.2013 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. 4INVEST Commercial Real Estate, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 12 grudnia 2013 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości oraz Organizatora. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

REJESTRACJA - Przetarg Dom Towarowy JEDYNAK

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 12.11.2013 r. do 06.12.2013r.,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji www.4invest.pl/BLONIE oraz pod nr 32/3403322, 22/3499998, 513121464.
 

Przetarg sprzedaż terenu Błonie Pass0

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?