Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg na sprzedaż wynajętego obiektu handlowo-usługowego w Opolu z możliwością dalszej rozbudowy


Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95, aledom@aledom.com, działając w imieniu i na rzecz REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż Nieruchomości o charakterze handlowo-usługowym w Opolu, w szczególności:

przetarg zakończony


Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 15/116 i 15/132 o powierzchni łącznej 2419 m2 zabudowane wynajętym, 1-kondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 1124 m2. Nieruchomość położona jest przy ul. Romana Horoszkiewicza 4 w Opolu, Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o nr OP10/00101843/4.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/OPOLE1,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  • wpłata Wadium na rachunek Właściciela Nieruchomości ING BSK nr 42105010251000002324559422 w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) najpóźniej w dniu składania ofert 16.12.2011 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie Właściciela).


Cena wywoławcza przetargu 1.030.000 Euro netto (słownie Euro: milion trzydzieści tysięcy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG OPOLE", w terminie do dnia 16.12.2011 r. w biurze Właściciela Nieruchomości, tj. REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 19 grudnia 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości. Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Rejestracja - przetarg na sprzedaż nieruchomości Rybnik, ul. Miejska 6a

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 12.12.2011 r. do 15.12.2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/opole1 oraz pod nr 513121464.

Przetarg budynek handlowo-usługowy Opole Horoszkiewicza

Aukcja nieruchomości Opole - budynek handlowo-usługowy

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?